กฎกระทรวงฉบับที่ 56 พ.ศ.2543 พรบ.ควบคุมอาคาร

พร้อมสุข รับสร้างบ้าน

กฎกระทรวงฉบับที่ 56 พ.ศ.2543 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

ไม่ต้องเขียนแบบ “ว่าด้วยการผ่อนผันข้อกำหนด เกี่ยวกับเอกสารที่ต้องแนบพร้อมกับคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารในเขต อบต.”

“การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้าย
อาคารที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดเฉพาะในเขตสภาตำบลหรือเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบล แต่มิได้อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดการตาม
มาตรา ๘ (๑๐) หรือประกาศกระทรวงมหาดไทยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกตาม
มาตรา ๑๓ ใช้บังคับ ถ้าเป็นอาคารดังต่อไปนี้ ให้แนบเฉพาะแผนผังบริเวณแสดงที่ตั้งอาคาร
โดยสังเขปและสำเนาเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินพร้อมกับคำขอ

(ก)  อาคารอยู่อาศัยไม่เกินสองชั้นและมีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร

(ข)  อาคารเก็บผลิตผลทางเกษตรที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร

(ค)  อาคารเลี้ยงสัตว์ที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร

(ง)  รั้ว กำแพง ประตู เพิงหรือแผงลอย

(จ)  หอถังน้ำที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร”

เพิ่มเพื่อน Line:  @ 066viehz

รหัสบรรทัด: 0812716135